ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS maar ook ter bescherming van cliënten en cursisten/deelnemers. Algemene voorwaarden kunnen door ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS ten alle tijden gewijzigd worden.

De opzet ervan is bedoeld om zo eerlijk en zuiver mogelijk te kunnen werken.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door  ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS aangeboden consulten, healingen, cursussen en workshops
 2. In geval van verhindering voor geboekt consult of healingsessie wordt u verzocht daarvan 24 uur van tevoren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS.
 3. De afspraken/aanmeldingen vinden plaats door middel van invulling van een door ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS opgesteld inschrijfformulier, wat te vinden is op de website
 4. Wanneer de deelnemer een meerdaagse cursus of inwijdingenreeks wil afbreken nadat deze is begonnen, dan is de deelnemer het volledige bedrag hiervan aan  ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS verschuldigd.
 5. Het kan altijd voorkomen dat een cursist door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een meerdaagse cursus of inwijdingenreeks waarvoor is ingeschreven. Indien de cursist binnen 48 uur voor aanvang contact opneemt met ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS kan gezamenlijk gezocht worden naar een passende oplossing wat betreft cursus/inwijding en/of betaling. Mocht een cursist zich niet op tijd met een geldige reden afmelden dan zal de deelnemer alsnog het volledige bedrag aan ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS verschuldigd zijn.
 6. Betalingen dienen bij voorkeur plaats te vinden vóór aanvang of op de dag zelf van consult/healingsessie/ cursus/inwijding, het is echter altijd mogelijk om voorafgaand persoonlijke afspraken te maken omtrent de betaling. Hierbij blijven de algemene voorwaarden van kracht.
 7.  Betalingen kunnen op de volgende wijze worden verricht. 1) Contant 2) Pin.
 8. ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS is voorts gerechtigd ingeval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00.
 9. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het  ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS.
 10. ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan consult/healingsessie/ cursus/inwijding is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens consult/healingsessie/ cursus/inwijding en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. Consult/healingsessie/ cursus/inwijding zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 11. ENGELENPRAKTIJK ANGEL-SPIRITS behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van consult/healingsessie/ cursus/inwijding te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 12. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.